Spektrum indikací

Seznam indikací léčených v pražském Protonovém centru vznikl na základě indikací léčených po mnoho let v zahraničních centrech – zejména MD Anderson, University of Philladelphia, University of Florida či MGH Boston. Tato centra mají dlouholeté zkušenosti s protonovou radioterapií a každé z nich také disponuje špičkovou technologií pro provádění radioterapie fotonové. Většina léčených indikací patří mezi diagnózy, pro něž je typická vysoká míra kurability a snaha o redukci velmi pozdních nežádoucích účinků radioterapie – např. meningeomy, nádory nosohltanu, maligní lymfomy či nádory dětského věku. Patří sem též karcinom prostaty a karcinom prsu.

Menší skupinu tvoří diagnózy, u kterých je fotonová radioterapie buď málo účinná (karcinom pankreatu) nebo značně toxická (nádory vedlejších nosních dutin, karcinom jícnu). U této skupiny onemocnění nejsou protony poslední volbou, spíše významnou šancí na zvýšení pravděpodobnosti lokální kontroly při zachování přiměřené kvality života.

Jaké indikace v PTC léčíme:

Pro indikace k protonové radioterapii v současnosti neexistuje jasný výčet. Jednotlivá protonová centra ve světě léčí ty diagnózy, které jim umožňuje léčit technologie a úhrada ze zdravotních systémů. Je nutné podotknout, že s výjimkou maligního melanomu sítnice, neexistují randomizované studie srovnávající výsledky protonové a fotonové radioterapie. Některé studie probíhají (například pro karcinom prostaty nebo pro nádory ORL oblasti), jiné pravděpodobně z etických důvodů nebudou nikdy iniciovány (pediatrické malignity, maligní lymfomy).

Existují i indikace, které jsou pro protonovou radioterapii z technických důvodů nevhodné. Do této skupiny patří všechny diagnózy, kde nelze zajistit reprodukovatelnou polohu a tvar orgánů v ozařované oblasti. Příkladem může být karcinom žaludku nebo karcinom močového měchýře. Do této skupiny se ve většině center řadí též nádory dělohy a děložního čípku nebo karcinom rekta, i když v některých centrech jsou tyto indikace léčeny. U jiných diagnóz spočívá benefit protonové léčby zejména v redukci integrální dávky (celkového objemu ozářené tkáně), nikoliv v zásadní redukci dávek na kritické orgány. Příkladem takové diagnózy je například karcinom hypofaryngu.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.