O nás

Protonové centrum bylo otevřeno v roce 2012. Od té doby se zde léčilo téměř 8500 pacientů. Léčí se zde pacienti zejména z České a Slovenské republiky, ale i z celého světa.

Díky nejnovějším technologiím a odborným zkušenostem lékařů s protonovou radioterapií lze v PTC úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o karcinom prostaty, karcinom prsu, nádorová onemocnění centrální nervové soustavy, nádory v oblasti hlavy a krku, maligní lymfomy, nádory u dětí, ale také např. nádory jícnu, pankreatu, hepatocelulární karcinom či vybrané nádory plic a retroperitoneální sarkomy.

Protony charakterizuje specifická fyzikální vlastnost – tzv. Braggův vrchol. Protonový svazek při průchodu lidským tělem ztrácí jen malou část své energie a většinu své energie předá nádorové tkáni. Těsně za nádorem se jeho energie ztrácí úplně. Šetří tedy zdravé tkáně před nádorem a nepoškozuje zdravé tkáně za nádorem. Nejvyšší přesnost a tím i možnost významného snížení ozařovací dávky umožňuje systém PBS (pencil beam scanning), který je dostupný v PTC.

PTC je zapojeno do tuzemské i mezinárodní spolupráce. Odbornost částicové terapie zastřešuje od roku 1985 profesní organizace PTCOG (Particle Therapy Cooperative Group), jejíž vedení vychází převážně z pracovišť USA.

Aktivit PTCOG se pravidelně Protonové centrum v Praze i další evropská centra účastní.  V roce 2016 bylo též PTC pověřeno organizací výročního kongresu PTCOG v Praze. Cílem PTCOG je podpora vědy, technologie a praktické aplikace v částicové terapie za účelem zlepšení standardu v léčbě zářením.

Otázky částicové terapie se kromě PTCOG řeší i v rámci EU, a to prostřednictvím ESTRO (European Society for Radiotherapy & Oncology). ESTRO  přijímá jako prioritní úkol vedení databází nemocných léčených částicovou terapií pro vybrané diagnózy. V roce 2015 ESTRO koncipovalo aktivitu „EPTN“ – European Particle Therapy Network a od  roku 2017 ji v celé šíři realizuje. Primární účel EPTN je umožnit kooperaci mezi centry částicové terapie a usnadnit výzkumné aktivity hlavním cílem pak začlenění částicové terapie do standardní radioterapie.

Pražské PTC se podílí na aktivitách EPTN, stejně jako se účastní aktivit PTCOG a  má zastoupení ve skupinách WP.  V PTC se aktivity EPTN považují za racionální cestu integrace částicové terapie do standardních postupů v EU a to i s ohledem specifika ČR.

Léčebné výsledky PTC

PTC patří celosvětově mezi leadry z zavádění nových postupů a technik ozařování.

  • V roce 2015 začalo PTC jako jedno z prvních center na světě používat u pacientů s levostranným karcinomem prsu a s maligním lymfomem lokalizovaným v mediastinu protonové ozáření, řízený hluboký nádech (deep inspiration breath hold-DIBH) a detekci povrchu těla systémem Vision RT.  Tento způsob léčby umožňuje snížit ozáření srdce a plic a tím i riziko vzniku srdečních a plicních onemocnění.
  • PTC také začalo v roce 2019 léčit novou a světově unikátní diagnózu, tou je leukemické postižení centrální nervové soustavy. Pokud pacienti s leukemií mají postižení centrálního nervového systému (CNS) nebo mimodřeňové postižení (myelosarkom) a ošetřující hematoonkoog doporučí radioterapii, pak je vhodná protonová terapie jako šetrnější alternativa ke standardní fotonové radioterapii. Použití protonové radioterapie místo klasického ozáření může v těchto případech snížit nežádoucí účinky léčby, které dříve při užití starších technik výrazně zhoršovaly kvalitu života.

 

 

 

  • Protonové centrum je spoluautorem mezinárodních doporučení pro léčbu maligních lymfomů. Účastní se klinických studií iniciovaných Oxfordskou univerzitou. V současnosti jsme centrem s celosvětově nejvyšším počtem odléčených pacientů s maligním lymfomem s mediastinálním postižením.
  • Lékařům PTC a FNM se podařilo provést světově unikátní studii pacientů léčených ultra-hypofrakcionovou protonovou radioterapií pro karcinom prostaty. Studie sledovala v průběhu 8 let celkem 279 pacientů, kteří se léčili s karcinomem prostaty pomocí protonové radioterapie, a přinesla zajímavé výsledky. Ty  ukazují, že 5 let po léčbě je 97 % pacientů s nízce rizikovým karcinomem prostaty vyléčeno a nedošlo u nich ke zvýšení PSA. U pacientů s karcinomem prostaty středního rizika bylo vyléčeno celkem 90 %. Ve sledovaném souboru pacientů navíc nikdo z pacientů na karcinom prostaty nezemřel a všichni pacienti měli jen minimální toxicitu.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.